Relacje między Komisją Kobiet Polskiej Rady Ekumenicznej a Polskim Krajowym

Komitetem Światowego Dnia Modlitwy


Genezę i działalność Komisji Kobiet PRE opracowałam w 2003 roku. Artykuł ten został opublikowany w piśmie "Mariawita" nr 10-12/2003 oraz po niemiecku w książce pt. "Ich lebe einfach mit. Kirchenfrauen in Polen" (s. 251-262) wydanej w 2004 roku przez Arbeitsgemeinschaft der Frauenarbeit im Gustav-Adolf-Werk e.V.

Uzupełniając podany tam wykaz przewodniczących Komisji Kobiet PRE, ze swego rodzaju satysfakcją, odnotowuję fakt, że na początku 2007 r., kiedy po Ogólnym Zgromadzeniu PRE (11 XII 2006), powołano Komisje statutowe, przedstawicielka naszego Kościoła mgr Grażyna Zychowicz z Warszawy, została wybrana na przewodniczącą Komisji Kobiet PRE. Jest ona trzecią osobą z Kościoła mariawickiego piastującą tę funkcję. Wcześniej przewodniczyły Komisji Kobiet - Pelagia Jaworska 1987-1989, Maria Skóra 1993-1996.

Aktualizując spis ogólnopolskich ekumenicznych konferencji kobiet organizowanych przez Komisję Kobiet PRE i Krajowy Komitet ŚDM, podany we wspomnianej publikacji, dopisuję kolejne trzy spotkania.
26-28 listopada 2004 w Radości k.Warszawy w ośrodku Kościoła Chrześcijan Baptystow. Temat: "Niech nasza światłość świeci - w życiu codziennym".
14-16 października 2005 w Radości k.Warszawy w ośrodku Kościoła Chrześcijan Baptystów. Temat: "Jak postrzegamy znaki czasu".
17-19 listopada 2006 w Bratoszewicach k. Łodzi w internacie Zespołu Szkół Rolniczych im. Batalionów Chłopskich. Temat: "Przemoc w życiu", hasło: "Kto bowiem wyrządza krzywdę, otrzyma odpłatę za krzywdę bez względu na osobę" (Kol 3,25).
16-18 listopada 2007 w Bratoszewicach. Temat " Różne oblicza samotności", hasło: "Ja jestem z tobą i będę cię strzegł, gdziekolwiek się udasz... Bo nie opuszczę cie, dopóki nie spełnię tego, co ci obiecuję" (I Mojż. 25,15); "Nie porzucę cię, ani cię ie opuszczę" (Hebr. 13,5).

Polski Krajowy Komitet Światowego Dnia Modlitwy Kobiet ukonstytuował się na ekumenicznej konferencji kobiet, zorganizowanej przez Komisję Kobiet Polskiej Rady Ekumenicznej w Chełmie Lubelskim w dniach 18-21 X 1990 r. Powołany został w następującym składzie: Przewodnicząca: Halina Kusowa (ew.metod.) z Poznania, wiceprzewodnicząca: Pelagia Jaworska (mariaw.) z Łodzi, 3 członkinie: Helena Nowak (ew.augsb.) z Olsztyna, Ewa Walter (ew.augsb.) z  Warszawy, Eugenia Jędrzejewska (adw.) z Poznania. Postanowiono, że przewodnicząca KK ŚDMK będzie - z urzędu- wchodziła w skład Komisji Kobiet PRE, domniemając, że będzie to zawsze osoba z któregoś Kościoła należącego do Polskiej Rady Ekumenicznej.

Przedtem ruch ŚDMK upowszechniała Komisja Kobiet Polskiej Rady Ekumenicznej i poszczególne osoby z różnych Kościołów, a za granicą Polska była reprezentowana przez najbardziej aktywne i zauroczone tą ideą delegatki, szczególnie p. Halinę Kusową.

W 1993 r. przewodniczącą została Ewa Walter i na tym stanowisku pozostała do końca życia tj. 22 kwietnia 2006 r. Pelagia Jaworska w kwietniu 2002 r. przestała być wiceprzewodniczącą, ale nadal reprezentowała Kościół Starokatolicki Mariawitów w Krajowym Komitecie ŚDM, aktywnie uczestnicząc w pracach podczas trzyletniego przygotowywania przez Polki liturgii na Światowy Dzień Modlitwy 2005 r. przeznaczonej do celebrowania na wszystkich kontynentach.

Funkcję wiceprzewodniczącej objęła w 2002 r. Joanna Kamińska (ewag.metd), która w czasie choroby i po śmierci Ewy Walter pełniła rolę przewodniczącej.

W latach 2002- 2006 Krajowy Komitet ŚDMK ściśle współpracował z  Komisją Kobiet PRE, również dlatego, że oba gremia związane były personalnie - Ewa Walter była jednocześnie przewodniczącą Komisji Kobiet PRE, i prawie wszystkie delegatki Kościołów do Komisji Kobiet PRE wchodziły w skład Komitetu ŚDM.

Dnia 23 stycznia 2007 r. Zarząd Polskiej Rady Ekumenicznej wyraził przekonanie, że Kościoły powinny, oprócz przedstawicielek do Komisji Kobiet PRE, mianować delegatki do Krajowego Komitetu Światowego Dnia Modlitwy. W tym też miesiącu Biskup Naczelny M.  Włodzimierz Jaworski, wiceprezes PRE, delegował z naszego Kościoła do KKŚDM mgr inż.  Jadwigę Znajdek z Łodzi, która już wcześniej, od 31 sierpnia 2005 r. pracowała w tym Komitecie.

W tym roku odbywało się w Kanadzie Walne Zgromadzenie Światowego Dnia Modlitwy, na którym Polskę mogły reprezentować 2 panie z Komitetu. Wydelegowano Małgorzatę Zielińską (bapt.) dobrze władającą j.angielskim i Jadwigę Znajdek (mariaw.) znającą j. francuski.


Pelagia Jaworska  

   


 grudzień 2007

powrót