SŁOWO TOWARZYSTWA BIBLIJNEGO W POLSCE

NA EKUMENICZNE DNI BIBLIJNE 2009„To, co jest niemożliwe u ludzi, jest możliwe u Boga” (Łk 18,27). Tak brzmi hasło tegorocznych Ekumenicznych Dni Biblijnych, organizowanych już od szesnastu lat z inicjatywy Towarzystwa Biblijnego w Polsce. Słowa tego hasła są odpowiedzią Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na ludzkie pytanie o życie wieczne, o Królestwo Boże; na pytanie o zbawienie. Co mam czynić, aby otrzymać życie wieczne, jak mogę stać się obywatelem Królestwa Bożego, jak mogę być zbawiony? To jest pytanie jak najbardziej aktualne po wszystkie czasy naszego ziemskiego pielgrzymowania.

Boże objawienie zawarte w Piśmie Świętym - wobec którego posługę tłumaczenia, wydawania i rozpowszechniania jako Towarzystwo Biblijne sprawujemy - głosi, że zbawienie człowieka jest możliwe, bo jego sprawcą jest Bóg, który wszystko może, Wszechmogący, dla którego „nie ma nic niemożliwego” (Łk 1,37). Bóg zbawienie człowieka postanowił. Natychmiast po upadku dał ludziom obietnicę, że - jako główne wydarzenie w Jego planie zbawienia - przyjdzie „potomstwo niewiasty” (Rdz 3,15), które odniesie zwycięstwo nad zbuntowanym aniołem, diabłem, a wyzwolony człowiek powróci do społeczności z Bogiem. Zbawienie nasze jest wyrazem miłości Boga, tak jak z miłości nas stworzył, pragnąc tego, abyśmy Go znali, chwalili i radowali się Nim na wieki.

Proroctwo o „potomstwie niewiasty” spełniło się, kiedy nadeszła pełnia czasu i Bóg posłał na świat swego Syna - Jezusa Chrystusa, „który narodził się z niewiasty” (Ga 4,4). Pismo mówi, że pośrednikiem zbawienia, życia wiecznego jest Jezus Chrystus. Zbawienie nasze - tylko w Jezusie Chrystusie! „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego Jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,16). O Chrystusie zostało powiedziane, że „został wydany z powodu naszych przestępstw i wskrzeszony dla naszego usprawiedliwienia” (Rz 4,25), oraz że „nie ma w nikim innym zbawienia, nie dano bowiem ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni” (Dz 4,12). A więc życie wieczne, wejście do Królestwa Boga, zbawienie otrzymujemy dzięki wierze w Jezusa Chrystusa, a mówiąc inaczej, dzięki pójściu za Nim. Bogaty dostojnik z Ewangelii, z której zostało wzięte tegoroczne hasło, usłyszał właśnie, że aby otrzymać życie wieczne musi pójść za Jezusem.

Jako chrześcijanie, nazywani tak od imienia Chrystusa, chcemy o zasadzie wyłączności Chrystusa w sprawie naszego zbawienia stale pamiętać - w wierze i świadectwie. Jesteśmy jednocześnie świadomi, że ze względu na Jego Imię możemy być prześladowani, wydawani do więzień, prowadzeni do królów i namiestników, a także znienawidzeni przez wszystkich (por. Łk 21, 12.17).

Zbawienie jest możliwe, bo Bóg obdarza łaską zerwania ze wszystkim, co przeszkadza w chodzeniu za Jezusem. Dzięki narodzeniu z Ducha Świętego otrzymujemy moc zejścia z kruchych fundamentów, pozostawienia niepewnych nadziei i odwrócenia się od fałszywych bogów. W Bogu zarówno bogaci, jak i ubodzy mogą słyszeć dobrą nowinę oraz znajdą sposób na wierne naśladowanie Chrystusa, czego przykłady znajdujemy w dziejach chrześcijaństwa.

Towarzystwo Biblijne w Polsce

Tegoroczne Słowo przygotował Kościół Zielonoświątkowy.
 maj 2009

Homilie, kazania i artykuły | Ekumenia